Sản phẩm cơ khí Việt Vương

Cột viễn thông, nhà trạm, bộ gá anten, thang máng cáp, tủ rack...